4 कोरतरहीसीटपरयाापरजानेहेतुअनुमतकरनेकाअिधकारआयुत, देवथानिवभागकोहोगा।10 केसरकाररायसरकारकेवरायसरकारकेउपमथानीयिनकायसेसेवािनवृकमचारीअिधकारीएवंउनकेजीवनसाथीयााकेपाहगेइसकेसाथसाथदेशकेभारतकेसेवािनवृतसैयबल...

4 कोरतरहीसीटपरयाापरजानेहेतुअनुमतकरनेकाअिधकारआयुत, देवथानिवभागकोहोगा।10 केसरकाररायसरकारकेवरायसरकारकेउपमथानीयिनकायसेसेवािनवृकमचारीअिधकारीएवंउनकेजीवनसाथीयााकेपाहगेइसकेसाथसाथदेशकेभारतकेसेवािनवृतसैयबल, असैयबलवपुिलसबलसेसंबंिधतराजथानरायकेपावरठजनभीयाामसिमिलतकएजासकगेकतुउतसेवाकेसेवािनवृतकमचारीबलकेवरठजनयोजनाकअयशतकपूतकरनेपरहीयााकेिलएपाहगे।इसेणीकेआवेदकआयकरदातानहहोनेचािहए।11 वेआवेदकजोिवगतवषमलॉटरीमचयिनतहोचुकेथे, लेकनयााकेिलयेआमंितकयेजानेकेबादभीउनकेारायाासपनहकगई, ऐसेपूवआवेदकभीइसयोजनामपानहहगे।12 योजनाअतगतदेशकेऐसेवरठनागरकजोपकारमीिडयासेसंबंिधतहोजोयोजनाअतगतपातारखतेहो, आवेदनकेपाहोग सूचनाएवंजनसपकिनदेशालयारासुिचयत कोटा Quota 5 ितशतकसीमातकहोगा8 िनरहताअपाता 1 यदयहपायागयाकआवेदकयाीनेअसयजानकारीदेकरयातयकोिछपाकरआवेदनकयाहैतोउसेकसीभीसमययोजनाकेलाभसेवंिचतकयाजासकेगा।2 िनयम 15 मवणतशतकेउलंघनपरभीआवेदक याीकोयोजनाकेलाभसेवंिचतकयाजासकेगा।3 िनयम 8 1 एवं 2 केअतगतिनरहिकोभिवयमआवेदनकेिलयेभीिनरहघोिषतकयाजासकेगाएवंयोजनाकेलाभसेवंिचतरहेगा।9 मूलआवेदककेसाथजीवनसाथी सहायककयााकेसबधावधान 1 आवेदकअपनेसाथजीवनसाथीअथवासहायकमसेकसीएककोलेजानेहेतुअनुमतहोगा।परतुआवेदनकरतेसमयहीआवेदककोअपनेआवेदनमहीयहबतानाहोगाकउसकाजीवनसाथीसहायकभीउसकेसाथयााकरनेकाइछुकहै।2 आवेदककेजीवनसाथीकआयु 60 वषसेकमहोगी, तबभीआवेदककेसाथयााकरसकेगासकेगी।3 पितपीकेसाथसाथयााकरनेपरसहायककोसाथलेजानेक 5 सुिवधानहरहेगी।4 याामसहायककोलेजानेकसुिवधातभीाहोगीजब आवेदककआयु 65 वषसेअिधकहैतथाउसनेअकेलेरेलयााकरनेहेतुआवेदनकयाहै।हवाईयाामसहायककाावधाननहरहेगा, कतुमूलआवेदकपनीअथवापितकेहोनेकिथितमपितपनीयाामजानेकेिलएअनुमतहगे।5 रेलयाामसहायककायाीकासंबंधीहोनाआवयकनहहै।सहायकमूलआवेदककेपरवारमसेअथवाआवेदककेकोईपरिचतहोसकतेह।6 सहायककयूनतमआयु 21 वषसेअिधकतम 50 वषहोनीचािहए।सहायककोयाापरलेजानेकदशामउसेभीउसीकारकसुिवधााहोगी, जोकयाीकोअनुेयहै।7 सहायककआयुमूलयाीकआयुसेअिधकनहो, एवंसहायककेरायसरकारअथवाराजकयिनगममडलआयोगसंथाउपमिवभागमकायरत्नहो।10आवेदनकया1 आवेदनदेवथानिवभागकेपोटलपरदयेगयेलंककेमायमसेकेवलऑनलाइनहीवीकारकएजाएंगे।2 आवेदकवउसकेसाथजानेवालेसहायकअथवापितपनीदोनकेपासआधारकाडभामाशाहकाडअवयहोनाचािहए।3 आवेदनपमअपनीपसंदकेतीनतीथथलवरीयतामPreference मअंकतकएजाए।4 आवेदनकेउपरांतउसकंटेडितसुिवधाहेतुरखल।नोटः आवेदककोसलाहदीजातीहैकआवेदनसेपूवहीआधारभामाशाहकाडहेतुपंजीयनककायवाहीपूणकरल।इससेआवेदककोफोटोवदतावेजअपलोडकरनेवअयिववरणभरनेकआवयकतानहरहेगी।11आवेदनवपातासंबंधीअयमुयशतवावधान1 आवेदककोआवेदनमकहदोिनदिशितयकेनाम, मोबाइलनंबरएवंअयिविशियकािववरणभीदेनाहोगा, िजससेकसीआपातिथितमउनसेतुरतसंपककयाजासके।उतसंपकसूयााकेपूवतकवत अपडेडकरनेकसुिवधािवभागीयपोटलपरउपलधरहेगी2 याियकाचयनिजलामुयालयपरिजलाकलटरारालॉटरीाराकयाजाएगा।चयिनतयाियकसूचीिजला 6 मुयालयउपखडमुयालयतहसीलकायालयतथादेवथानिवभागकवेबसाइटपरदशतकजाएगी।3 चयिनतयाीकोयाासेपूववायसंबंधीिनधारतिचकसकयमाणिनयम7 केिबदु7 केअनुसारातकरलानाहोगा।4 चयनकेउपरातयदकसीकारणवशआवेदकतीथयाानहकरताहै, तोउसेिवभागारािनधारतहेपलाइनपरसमयसेपूवसूचनादेनीआवयकहोगी, अयथाउसेभिवयमइसयोजनाहेतुपानहमानाजायेगा।12चयनकयायाियकाचयनिजलातरपरगठतसिमितारािनिलिखतयाकेअतगतकयाजाएगा 1 येकथानकयााहेतुिजलावारकोटािनधारतकयाजायेगा, िजसमआवेदककसंयाकेसाथउसिजलेकेवरनागरककजनसंयाकेअनुपातकोअिधभारदेतेएकोटािनधारतकयाजायेगा यदिनधारतकोटेसेअिधकसंयामआवेदनाहोतेह, तोलॉटरीकयूटराईडाआफलासारायाियकाचयनकयाजायेगा।कोटेके 100 ितशतअितरियकतीासूची Waiting Listभीबनायीजायेगी।आवयकतानुसारशेषअयआवेदककभीअितरआरितसूची Additional Reserve Listभीबनायीजासकेगी।2 चयिनतयाीकेयाापरनजानेकिथितमतीासूचीमसिमिलतिकोयाापरभेजाजासकेगा।इसमभीयाीकमपड़नेपरअितरआरितसूचीसेबुलायाजासकेगा तीासूचीएवंअितरआरितसूचीमसेयााहेतुचयन, मूलचयनसूचीमसेयाियकेउपलधनहोनेपरहीकयाजायेगा।इसकेपचात्भीरेलएवंहवाईयाामसीटेरतरहनेकिथितमयोजनाकेिनयम7 केिबदु 9 मवणतपा यियकोआयुत, देवथानकअनुमितसेशािमलकयाजासकेगा।3 लॉटरीिनकालतेसमयआवेदककेसाथउसकपीअथवापितयासहायककोएकमानतेएलॉटरीिनकालीजायेगीएवंलॉटरीमचयनहोनेपरयााकेिलयेउपलधबथसीटमसेउतनीसंयाकमकरदीजायेगी।4 रेलएवंहवाईयाियकलॉटरीएकसाथिनकालीजायेगी, सबसेपहलेहवाईयााहेतुलॉटरीिनकालीजायेगी, उसकेउपरातशेषम 7 सेरेलयााहेतुयाियकाचयनकयाजायेगा।5 6 चयिनतयाियएवंतीासूचीकोदेवथानिवभागकेपोटल, कलटरकायालयकेनोटसबोडपरएवंअयऐसेमायमसेजोकउिचतसमझेजाए, सारतकयाजायेगा।7 केवलवहिहीिजसकाचयनकयागयाहै, याापरजासकेगा।वहअपनेसाथअयकसीिकोनहलेजासकेगा। 13यााकयायााकसामायया 1 िजलाकलटराराचयिनतयाियकसूचीदेवथानिवभागकोसपीजायेगी।2 िवभागारायााहेतुअिधकृतएजेसीकोउतचयिनतयाियकसूचीसपीजायेगी।3 िनधारतएजसीयाियकेसमूहकोयाापरलेजानेकवथाकरेगी।4 याियकेयााकासमुिचतयएवंउहउपलधकराईजानेवालीसुिवधाकािविनयरायसरकाराराकयाजायेगा।अ रेलारायाा 1 याियकेसाथअनुरक एकाट केपमदेवथानिवभागअयिवभागकेअिधकारयकमचारयकोभेजाजायेगा।इनिवभागकेकमचारयकेउपलधनहहोनेकिथितमराजकयिनगममडलआयोगकेअिधकारयकमचारयकोभीभेजाजासकेगा।उवथापरहोनेवालायरायसरकारवहनकरेगी।येकेनमएकअिधकारीेनभारीकेपमलगायाजायेगा।आयुत, देवथानिवभागाराआवयकतानुसारअितरपसेअपनेिवभागीयेनभारीलगायेजासकगे।इसकेअितरतयेककोचम 2 अनुरककदरसेकुल 30 अनुरक, एकिचकसाअिधकारी, दोनसगटाफ, 14 कासुराजातातथापृथकसेएकपेीइ चाजरखाजायेगा।उतसभीटॉफेनभारीकेपयवेणमूटीदगेतथाकसीभीकारकूटीमलापरवाहीहोनेपरेनभारीकेमायमसेदेवथानिवभागकोसूिचतकरगे।2 याियकसुराएवंवायसंबंधीवथािजलातरीयगठतसिमितारासुिनितकजायेगी।3 एकबारयााशुकरनेपरयाीयदबीचमयााछोड़नाचाहेगा तोउसेऐसीसुिवधासरकारकओरसेनहदीजायेगी। 8 ब हवाईजहाजारायाा 1 याियकेसाथअनुरक एकाट केपमदेवथानिवभागसंभागीयआयुतिजलाकले टसकेमायमसेातसूचीअनुसारअिधकारयकमचारयकोभेजाजायेगा।इनिवभागकेकमचारयकेउपलधनहहोनेकिथितमअयिवभागएवंराजकयिनगममडलआयोगकेअिधकारयकमचारयकोभीभेजाजासकेगा।उवथापरहोनेवालायरायसरकारवहनकरेगी।येकहवाईजहाजयााम 40 याियकेसमूहपरएकअिधकारीकामकअनुरककेपमलगायाजायेगा। 40 सेअिधक 80 याियतककेसमूहम 2 अनुरकतथा 80 सेअिधकयाियकासमूहहोनेपर 3 अनुरकलगायेजायगे।उतअनुरकयााकेदौरानदेवथानिवभागकेिनधारतकोलममउपिथतअिधकारीकामककेसंपकमरहेगतथायााकेपचातयााकरपोटमययाियकेफडबैकदेवथानिवभागकोतुतकरगे।इसकेअितरतएकअनुरकएजसीकाभीयाामसाथरहेगा।एकसेअिधकअनुरककायरत्होनेपरसबसेवरठयािवभागारानािमतअनुरकभारीकेपमकायकरगे।अनुरकिनयुिमआयुत, देवथानिवभागकािनणयअितमहोगा।2 हवाईयाामचयनहोनेपरयाियकोिनधारततीथथानकेनजदीकएयरपोटतकहवाईजहाजारातथावहांसेतीथथानतकबसारायााकरवाईजायेगी।नोट सभीतीथयाियकोयााहेतुिनधारतथानथल रेलवेटेशनएयरपोट तकवयंकेयसेपंचनाहोगा।14याियकेसमूहयााकेवलसामूिहकपसेआयोिजतकजायेगी।उसमूहकािनधारणरायसरकारअथवारायसरकाराराअिधकृतािधकारीएजेसीाराकयाजायेगा।कसीतीथथानकयााकेिलएसरकारारािनधारतयूनतमसंयामयाीउपलधहोनेपरहीयााारंभकजायेगी।योजनाकेअतगतचयनहोनेमासेहीकसीिकोयााकरानेहेतुरायसरकारबायनहहोगी।15अयियकेयााकरनेपरकेवलवहिही, िजसकाचयनइसयोजनाकेअतगतयााहेतुकयागयाहै, इसयाापरजासकेगा।वहअपनेसाथअयकसीिको, भलेहीवहयााकायदेनेहेतुतैयारहो, याामसाथनहलेजासकेगा।ेनएवंवाहनमकेवलचयिनतिहीयाा 9 ितबधकरेगाऔरएकसीटबथपरकेवलएकहीियााकरेगा।16अितरयकेसंबंधमयदकोईयाी, यााकेदौरानसरकारारािनधारतमापदडसुिवधाकेअितरसुिवधायाकरनाचाहताहैतोउसकाभुगतानउसेवयंकरनाहोगा।17यााकेदौरानअपेाएँ1 याीकसीतरहकेवलनशीलपदाथयामादकपदाथकसीभीपमसाथनहलेजासकगे।2 याीतीथकमयादाकेअनुसारआचरणकरगे, ताकदेशकछिवअयथाभािवतनह।3 याीअपनेिनधारतसपकअिधकारीभारीअिधकारीकेिनदशकापालनकरगे।5 याियाराउपरोआचारसंिहताकेपालनकरनेसंबंधीआशयकाशपथपदयाजायेगा।18यााकेदौरानअयािशतपरिथितयाँयााकेदौरानहोनेवालीकसीदुघटनाअथवाकठनाईकेिलयेरायशासनअथवाउसकाकोईअिधकारी कमचारीउरदायीनहहोगा।19योजनाकाययोजनाकेयावयनहेतुय बजटसीमातक िजसमयााय, अयशासिनकयतथापरवहन, दूरभाष, िवापन, चारसार,सूचनाएवंौोिगक, मेनिवथमशीनतथासॉटवेयरिवकास, ावसाियकएवंपरामशसेवायाकरना, सकारयतथायाीबीमायआदसिमिलतह, करनेकेिलयेआयु, देवथानिवभागसमहगे।20संचालकयोजनाकेदनितदनसंचालनमोिनटरंगहेतुएकअिधकारीकिनयुिकजायेगी।उसकोआवयकतानुसारिवीयएवंशासिनकशियांदेवथानिवभागारायायोिजतकजासकेगी।साथहीयोजनाकेभावीएवंसमयसंचालन, बंधनएवंफडबैकहेतुएकपीएमयू ौजेटमॉिनटरंगयूिनट कागठनकयाजायेगा, िजसकायययोजनाकशासिनकमदसेअनुमतहोगा।21परभाषाएँइनिनयममजबतककसंदभसेअयथाअपेितनहो अ तीथथान सेतापयउसथानथानसेहैजोकदेवथानिवभागारासमयसमयपरिविनदकयेजाय। 10 ब याा सेतापयिनयम 6 मउलेिखतथानकयााएवंउथानकयााकेिलयेकगईआनुषंिगकयाासेहै।स याी सेतापयउसिियकेसमूहसेहैजोिनयम 6मउलेिखतथान थानकयााारंभकरताहै।द आवेदक सेतापयऐसेि ियकेसमूहसेहैजोकिनयम 6 मउलेिखतथानकयााकरनेहेतुआवेदनतुतकरताहै।य सहायक सेतापयउसपुषसेहैजोक 65 वषएवंउससेअिधकआयुकेआवेदककेसाथयाापरजाताहै।पुषसहायककपाताआयुयूनतम 21 से 50 वषहोगी।र कोटा सेतापययाियकउससंयासेहैजोरायसरकार देवथानिवभागराय, िजलातरअथवाअयकारसेिनधारतकर।ल एजेसी सेतापयउससंथाअथवासंगठनसेहैिजसकाचयनदेवथानिवभागइनिनयमकेअतगतयााएँआयोिजतकरनेहेतुकरे।रेलयााहेतुथमत आईआरसीटीसी केपैकेजकेअनुसारयाियकोभेजाजाएगा।व संचालक सेतापयउसएजसीसेहै , िजसेयोजनाकेसंचालनहेतुदेवथानिवभागाराअिधकृतकयाजाये।झ जीवनसाथी सेतापययाीकपनीअथवापितसेहै।ञ अनुरक एकाट सेतापयउसअिधकारी कमचारीअथवािसेहै, जोआवेदक आवेदककेसाथदेवथानिवभागारायाापरभेजाजाएगा।22तीथयाायोजनाहेतुरायतरपरबंधवथािविभतीथथानकयााहेतुयाियकसमुिचतवथासुिनितकरनेकेउेयसेरायतरपरदेवथानिवभाग, राजथानसरकारसमुिचतवथाएंसुिनितकरेगा।1 इसरायतरपरवरनागरकतीथयाासिमितकागठनकयाजायेगा।2 उसिमितमिनानुसारसदयहगे IदेवथानमंीअयIIरायमंीउपमंीसह 11 अयIIIअितरमुयसिचवमुखशासनसिचवशासनसिचव, गृहिवभागसदयIVअितरमुयसिचवमुखशासनसिचवशासनसिचव, देवथानिवभागसदयVअितरमुयसिचवमुखशासनसिचवशासनसिचव, िचकसाएवं वायिवभागसदयVIअितरमुयसिचवमुखशासनसिचवशासनसिचव, पयटनिवभागसदयVIIअितरमुयसिचवमुखशासनसिचवशासनसिचव, अपसंयकमामलातिवभागसदयVIIIआयु, देवथानिवभागसदयसिचवअ यकसीभीअयिवभागकेअिधकारीकोआवयकतानुसारबुलासकगे।सिमितकेकसीसदयकअनुपिथितकेकारणसिमितककायवाहीकोगतनहकयाजायेगा।23तीथयाायोजनाहेतुदेवथानिवभाग, राजथानसरकारकेकतः1 रायसरकारिनिलिखतकतकािनवहनकरेगीः अवरनागरककयााकेिलयेआवयकऔरउपयोगीजानकारीकासंहणएवंचारसार।बयाियकिशकायतसमयाकोथानीयअिधकारयकेयानमलाकरउनकािनराकरणकरना।सयाियकसुिवधाकेउेयसेअयआवयककायकरनाएवंसुझावदेना।दअयकायजोसमयसमयपरसरकारारासपेजाये।ययाायोजनाकासुदृढीकरणहेतुसूचनाएवंौोिगकतथामेनिवथमशीनकेमायमसेसंबंिधतसाटवेयरिवकासतथाअयभावीफडबैकमेकेिनमतैयारकरवायाजाना। 12 2 सिमितअपनेकतकपूतकेिलयेसमयसमयपरउपसिमितयाँबनासकेगी।24तीथयाायोजनाहेतुिजलातरपरबंधसिमितवरनागरकतीथयाायोजनाहेतुिजलातरपरचयन, लॉटरीएवंसमुिचतबंधवथाहेतुरायसरकारएकसिमितगठतकरेगी, िजसमिजलातरकेिननसदयसिमिलतहगे 1 भारीमंीभारीसिचव, संबंिधतिजला अय2 िजलाकलटर सदय3 पुिलसआयुअधीक सदय4 मुयकायकारीअिधकारीिजलापरषद सदयसिचव5 मुयिचकसाएवंवायअिधकारी सदय6 उपिनदेशक, पयटनिवभाग सदय7 सहायकआयु, देवथानिवभाग सदय1 िजलेकेभारीमंीभारीसिचवकअनुपिथितमसंबंिधतिजलाकलटर, सिमितकबैठककअयताकरगे।सिमितकेकसीसदयकअनुपिथितकेकारणसिमितककायवाहीकोगतनहकयाजायेगा।25तीथयाायोजनाहेतुिजलातरपरबंधसिमितकेकतः1 िजलातरीयबंधसिमितिनिलिखतकतकािनवहनकरेगीःअ याियकाचयन, लॉटरीएवंसूचीकतैयारीकाकायइसीसिमिताराकयाजाएगा।ब वरनागरककयााकेिलयेआवयकउपयोगीजानकारीकासंहणएवंचार सार।स यााकेदौरानसुराएवं वायसंबंधीदलकिनयुि।द याियकिशकायतसमयाकोथानीयअिधकारयकेयानमलाकरउनकािनराकरणकरना।य याियकसुिवधाकेउेयसेअयआवयककायकरनाएवंसुझावदेना।र अयकायजोसमयसमयपरसरकारारासपेजाय। 13 26अयउपरोवणतिनयममावधानहोतेएभीयोजनाकेयावयनहेतुसंसाधनकउपलधतासुलभकरानेएवंशासिनकिनणय, िजसमिवीययभीसिमिलतह, केिलयेआयु, देवथानिवभागअिधकृतहगे।27योजनाकािनवचनउिववरणकेवलसरलसंकेतकहै।योजनासंबंधीअयशत, ावधानकेिलयेमूलिवभागीयआदेशवपरपकाअवलोकनकर।िवभागारािनयमकेअयधीनउपिनयमबनाएजासकगे।योजनासंबंधीकसीभीिबदुपरसमयासमाधानआयुकायालयदेवथानिवभाग, उदयपुरसेकयाजासकेगा।इसयोजनाकेकसीभीदशािनदश, आदेशकायाकेिलयेदेवथानिवभाग,राजथानसरकारकािविनयअितमहोगा। .

Specifications For निशुल्क यात्रा देवस्थान विभाग राजस्थान
General
Product Title : निशुल्क यात्रा देवस्थान विभाग राजस्थान

Related Products